HOME
OGŁOSZENIA
DODAJ OGŁOSZENIE
DODAJ FIRMĘ DO BAZY
Osób online: 289; niedziela, 31 maj 2020 Imieniny Anieli, Feliksa, Kamili
Gorzów Wlkp. • informacje • 2017-02-23
Waloryzacja emerytur i rent
Od 1 marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a osoby do tej pory otrzymujące minimalne świadczenia mogą liczyć na ich największy wzrost.

 Nie trzeba w tym celu składać wniosków, ponieważ ZUS przeliczy wszystkie świadczenie z urzędu.

Waloryzacja pozwala dostosować wysokości emerytur lub rent do obecnych warunków ekonomicznych. W tym celu stosuje się tzw. wskaźnika waloryzacji. To, ile wynosi on w danym roku, wynika bezpośrednio z ubiegłorocznych danych gospodarczych, a konkretnie ze średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,44 proc. Aby sprawdzić o ile wzrośnie nasze świadczenie należy pomnożyć je właśnie przez wskaźnik waloryzacji. To jednak nie wszystko. Ustawodawca wprowadził w tym roku także dodatkowy przepis, który gwarantuje tzw. minimalną kwotę waloryzacji. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę niższą niż 10 złotych, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 10 złotych. Podobnie jest z rentą związaną z częściową niezdolnością do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 10 złotych a odpowiednio 7,50 zł i 5 zł. W przypadku emerytury ważne jest jednak także to, że minimalna kwota waloryzacji zostanie zastosowana tylko wtedy, jeżeli posiadamy prawo do emerytury minimalnej, czyli zgromadziliśmy odpowiedni staż pracy.

Przykład: Emerytura, którą odebraliśmy w lutym, wyniosła 1300 zł brutto. Po przemnożeniu przez wskaźnik waloryzacji otrzymujemy 1305,72 zł. Wyliczona podwyżka jest niższa niż 10 złotych, dlatego też nasza emerytura wzrośnie nie o 5,72 zł a właśnie o 10 złotych gwarantowanej kwoty waloryzacji i wyniesie w marcu 1310 zł brutto.

Oprócz samej waloryzacji zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca minimalne emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosną z 882,56 zł do 1000 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł. Należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy.


 

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2017 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1000,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

750,00 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1200,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

900,00 zł

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2017 r.:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

              209,59 zł 

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

314,39 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

393,93 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

209,59 zł

dodatek kompensacyjny

      31,44 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł
do 209,59 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł
do 209,59 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

744,62 zł

Kwota bazowa

 • od 1 marca 2017 r. 3 536,87 zł

Renta socjalna

 • od 1 marca 2017 r. 840,00 zł

Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych wynosi w okresie:

 • od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r. 2 953,30 zł,

 • od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. 2 927,10 zł,

 • od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. 2 813,40 zł,

 • od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 2 838,60 zł.

Świadczenie przedemerytalne

 • od 1 marca 2017 r. 1040,00 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2016 r.:

 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2015 r.

975,00 zł

 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2015 r.

2 729,90 zł

 • dopuszczalna roczna kwota przychodu

11 700,00 zł                      

 • graniczna roczna kwota przychodu

32 758,80 zł

 • gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

514,93 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2017 r.:

 • dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2016 r.

1011,80 zł

 • graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2016 r.

2 833,10 zł

 • dopuszczalna roczna kwota przychodu

12 141,60 zł                      

 • graniczna roczna kwota przychodu

 

33 997,20

 

 • gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

520,00 zł

 

 

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

 • 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

 • 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

 • 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

 • 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

 • 13 649 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

 • 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów


Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 marca 2015 r.

-

 2759,90 zł

od 1 czerwca 2015 r.

 2838,50 zł

od 1 września 2015 r.

 2698,50 zł

od 1 grudnia 2015 r.

 2726,80 zł

od 1 marca 2016 r.

-

        2846,90 zł

od 1 czerwca 2016 r.

 2927,10 zł

od 1 września 2016 r.

-

 2813,40 zł

od 1 grudnia 2016 r.

-

 2838,60 zł

od 1 marca 2017 r.

-

2953,30 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

     

od 1 marca 2015 r.

 5125,50 zł

od 1 czerwca 2015 r.

 5271,40 zł

od 1 września 2015 r.

-

5011,40 zł

od 1 grudnia 2015 r.

 5064,00 zł

od 1 marca 2016 r.

-

 5287,10 zł

od 1 czerwca 2016 r.

 5436,00 zł

od 1 września 2016 r.

-

 5224,80 zł

od 1 grudnia 2016 r.

-

 5271,60 zł

od 1 marca 2017 r.

-

 5484,60 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,

 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:

od 1 marca 2016 r.:

 • 563,05 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 422,32 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 • 478,62 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

od 1 marca 2017 r.:

 • 565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 • 480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.
   

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu

Graniczne kwoty przychodu dla 2016 r. wynoszą odpowiednio:

34 054,40 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r.,

63 243,30 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r.

Graniczne kwoty przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:

32 911,10 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r.,

61 119,90 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r.Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa lubuskiego

 

Otwarcie ofert na budowę ośrodka radioterapii2017-02-23

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się dziś otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych.
Ujęty przez pracowników i zatrzymany przez policjantów – włamywacz stanie przed sądem2017-02-23

Dzięki godnej pochwały obywatelskiej postawie, drezdeneccy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do budynku gospodarczego.
IV Urodziny Klubu Czytających Rodzin2017-02-23

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie prowadzi Klubu Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo”.
Gdzie zapłacisz podatek bez prowizji2017-02-23

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Gorzowa przypomina o nadchodzącym terminie płatności podatku od nieruchomości.
Będziemy mieli 15 nowych autobusów2017-02-23

15 nowych autobusów zasili gorzowski tabor.
Bilet MZK w telefonie – miasto rozpoczyna testy nowej aplikacji2017-02-23

Gorzowski magistrat wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji rozpoczyna testy nowej platformy płatności za przejazdy komunikacją miejską.
Gorzowski Zakład Karny w liczbach2017-02-23

Ponad dwa tysiące osadzonych trafiło w ubiegłym roku do gorzowskiego więzienia, podobna liczba opuściła jego mury.
Nowe zawody w gorzowskich technikach. Magistrat szykuje się już do nowego roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych2017-02-23

Od nowego roku szkolnego gorzowskie technika będą uczyły nowych zawodów.
Skuteczne zarządzanie informacją. Audi odzyskane.2017-02-23

Uzyskanie informacji i dynamiczne nią zarządzanie skutkowało odzyskaniem skradzionego za Odrą audi wartości blisko 50 tysięcy złotych.
Slam poetycki w klubie Jedynka2017-02-23

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na Slam poetycki, który odbędzie się w sobotę, 25 lutego 2017 r. o godz. 20.00, w ramach cyklu FurmanKa w drodze.

Powrót do góry strony

Wiadomości:

Ogłoszenia DrobneDodaj ogłoszenie

gorzow.com kraj artykuly 2020-05-28
Wakacje 2020 zimą? Linie lotnicze liczą na wznowienie połączeń

gorzow.com kraj artykuly 2020-05-28
Materace piankowe - co odróżnia je od innych rodzajów materacy?

gorzow.com kraj artykuly 2020-05-05
Chwilówka bez weryfikacji w bazach dłużników - czy to możliwe?

gorzow.com kraj artykuly 2020-04-30
Bankowość wśród młodzieży - z których ofert bankowych korzystają młodzi ludzie?

gorzow.com kraj artykuly 2020-04-24
Na co zwrócić uwagę zakładając konto bankowe?

gorzow.com kraj kabaret 2020-04-22
Andrzej Mierzejewski - Kara dla dziecka

© 2018 Gorzow.com

^