HOME
OGŁOSZENIA
POCZTA
ZAREJESTRUJ DOMEN?
DODAJ OG??OSZENIE
DODAJ FIRM?? DO BAZY
Osób online: 8; środa, 2 wrzesień 2015 Imieniny Dionizy, Izy, Juliana
Gorzów Wlkp. • artykuly • 2014-03-04
Podział majątku dorobkowego małżonków
Źródło: Strywald Blisko Ciebie 

Początki są piękne i rysują się w jasnych barwach. Młodzi małżonkowie budują, remontują kupują – gromadzą składniki majątkowe tak, aby rodzinie żyło się lepiej i wygodniej.


Zazwyczaj mają możliwości finansowe, bo co dwie pensje, to nie jedna – w związku z czym i zdolność kredytowa większa. Wszystko komplikuje się, gdy między małżonkami zostaje orzeczony rozwód.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie
Przeprowadzenie postępowania o rozwód to jeszcze nie koniec spraw, które muszą załatwić rozchodzący się małżonkowie. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżonkowie powinni rozważyć, czy i w jaki sposób dzielić będą zgromadzony wspólnie majątek. Aby dokonać takiego podziału trzeba najpierw ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty każdego z małżonków.

Odpowiedź przynosi tu treść przepisu art. 31 i 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią art. 33 krio w skład majątku osobistego wchodzą tylko wymienione w nim składniki. Jest to więc katalog zamknięty i wyczerpujący.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego uwzględnia się tylko składniki stanowiące majątek wspólny małżonków. Jeśli więc jeden z małżonków nabył określony składnik (np. mieszkanie czy samochód) w drodze dziedziczenia lub darowizny, nie będzie on podlegał podziałowi w ramach dokonywania podziału majątku dorobkowego małżonków – pozostanie jednak kwestia rozliczenia nakładów, jakie zostały poniesione na to mieszkanie (nieruchomość) z majątku wspólnego czy też z majątku osobistego drugiego z małżonków. Jeśli więc np. dom stanowił własność żony, gdyż żona dostała go od rodziców albo odziedziczyła po babci, ale mąż z „własnych” pieniędzy dom ten wyremontował, będzie mógł on rozliczyć dokonane nakłady – właśnie w postępowaniu o podział majątku wspólnego. W toku postępowania sądowego twierdzenia te należy wyzkazać poprzez przedłożenie odpowiednich dowodów w postaci np. faktur czy rachunków.

Ustalenie wysokości udziałów w majątku wspólnym
Postępowanie o podział majątku dorobkowego wykazuje szereg odrębności od innych postępowań działowych dokonywanych między współwłaścicielami. Jednym z nich jest możliwość ustalenia w toku postępowania nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Aby sąd mógł ustalić nierówne udziały, muszą być spełnione przesłanki przewidziane w art. 43 § 2 krio – z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Nie można tego warunku rozumieć w taki sposób, iż tylko ten ze współmałżonków, który pracował zawodowo, przysparzał majątku rodzinie. Jeśli więc np. żona nie pracowała zawodowo, ale zajmowała się domem i wychowywała dzieci, a tylko mąż pracował zawodowo, raczej nie będzie miał on szans na ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym podczas postępowania sądowego. Oceny dokonuje jednak zawsze sąd – na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym dopuszczalne jest jedynie w razie łącznego wystąpienia dla przesłanek wskazanych w zdaniu pierwszym 43 § 2 krio, to jest w razie przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Ciężar dowodu wykazania powyższych przesłanek spoczywa na uczestniku postępowania, który zgłosił wniosek o ustalenie nierównych udziałów (art. 6 k.c.). Owe „ważne powody”, o których mówi przepis, trzeba jednak przed sądem udowodnić. Nie wystarczy okoliczność, iż jedno z małżonków osiągało znacząco wyższe dochody.

Umowny podział majątku wspólnego
Jeśli strony są w stanie dojść do porozumienia, podział majątku może nastąpić w drodze umownej. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość (także np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) umowa musi mieć formę aktu notarialnego .

Sądowy podział majątku wspólnego
Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia, zostaje droga sądowa. Strony wnosząc wniosek do sądu, nie mogą dowolnie wybrać sądu, przed którym będzie się toczyć postępowanie. Właściwość sądu określają bowiem przepisy procedury cywilnej. Przepisy przewidują stałą opłatę niezależnie od wartości majątku. Opłata ta wynosi 1000 zł, chyba że strony zaproponują wspólny – zgodny plan podziału – wówczas opłata od takiego wniosku wynosi 300 zł. Opłatę uiszcza wnioskodawca (a więc ten z małżonków, kto wnosi wniosek do sądu),

Postępowania o podział majątku wspólnego należą do spraw bardzo skomplikowanych, choćby ze względu na trudności w dowodzeniu zasadności orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenia nakładów poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny (czy też z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków). Oczywiście fakt poniesienia jakichkolwiek nakładów musi zostać udowodniony, nie wystarczą same twierdzenia strony, iż takie nakłady zostały poniesione.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

O zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji, a domagający się ich zwrotu zobowiązany jest dokładnie określić te żądania, zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Stosownie zaś do art. 321 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., żądaniami tymi sąd jest związany (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4.04.2012r., sygn. akt ICSK 323/11).

Co dzieli sąd – czy kredyty i obciążenia składników majątku wspólnego mają znaczenie?
Przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w zasadzie nie bierze się pod uwagę pasywów. Niespłacone długi, które obciążają majątek wspólny, przy podziale majątku wspólnego w zasadzie nie podlegają rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podlegających podziałowi (art. 684 w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.).

Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.04.2010r., sygn. akt I CSK 205/09).

Kiedy przeprowadzić podział majątku
Postępowanie o podział majątku wspólnego warto przeprowadzić niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie rozwodowej. Co prawda żaden przepis nie zakreśla maksymalnego terminu, aby przeprowadzić procedurę związaną z podziałem majątku dorobkowego, jednak zwlekanie może mieć niekorzystne skutki dla byłych małżonków. Upływ czasu powoduje zazwyczaj trudności w ustaleniu, co wchodziło w skład majątku wspólnego oraz trudności dowodowe np. w kwestii rozliczania nakładów poczynionych z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny.

W szczególności warto dopełnić formalności związanych z podziałem majątku w sytuacji, gdy chociaż jeden z rozwiedzionych współmałżonków zawarł nowy związek małżeński.

 

Justyna Dominiak, adwokat

kontakt@adwokatdominiak.pl

tel. 602 683 643

http://www.strywaldbliskociebie.pl


Podział majątku dorobkowego małżonków Podział majątku dorobkowego małżonków 

Cztery osoby z rekomendacją na listę kandydatów PiS do europarlamentu2014-03-04

Bożena Ronowicz, Jerzy Materna, Marek Surmacz i Sebastian Pieńkowski uzyskali rekomendację lubuskiego zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości na kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym woj. lubuskie i zachodniopomorskie.
Romane Dyvesa bez dotacji z miasta. Czy znów będzie awantura?2014-03-03

Prezydent podzielił pieniądze na organizację imprez kulturalnych przez organizacje pozarządowe.  
Zakanale ma zapomnieć o powodziach2014-03-03

Gorzowskie Zakanale będzie dobrze zabezpieczone przed powodzią – zapewnia marszałek województwa Elżbieta Polak.  
E. Piekarz: Jesteśmy na finiszu przygotowań2014-03-03

Jesteśmy na finiszu przygotowań, by sięgnąć po pieniądze z tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zapewniają władze Gorzowa.  
Przez Gorzów przebiegać ma prawdziwa trasa rowerowa2014-03-03

Gorzów przystępuje do europejskiego projektu budowy tras rowerowych „EuroVelo”.  
XII Targi Edukacyjne - Absolwent 20142014-03-03

Przez najbliższe dwa dni (czwartego i piątego marca) w hali AWF przy ul. Słowiańskiej 1 odbędą się XII Targi Edukacyjne - Absolwent 2014.  
Zaczynamy rozmowy o zdrowiu w powiatach2014-03-03

W trosce o zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa lubuskiego, Wojewoda Lubuski podjął działania zmierzające do dokonania oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim na poziomie powiatów (w miarę możliwości na poziomie gmin).  
Lubuski Przegląd Muzyczny2014-03-03

Rusza I etap Lubuskiego Przeglądu Muzycznego. Zwycięski zespół wystąpi jako suport przed koncertem gwiazdy i tym samym uświetni obchody Święta Konstytucji 3 Maja.  
Lubuski Mister Budowy2014-03-03

Po raz kolejny Zarząd Lubuskiej Izby Budownictwa otworzył nową, XX edycję konkursu na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego „Lubuski Mister Budowy”.  
Szefowie NSZZ „Solidarność” u Wojewody2014-03-03

Szefowie NSZZ „Solidarność” u Wojewody.  
Bezpłatny program „Dzieciństwo bez próchnicy” - zgłoszenia do końca marca 2014-03-03

Bezpłatny program „Dzieciństwo bez próchnicy” - zgłoszenia do końca marca.  
Lubuskie wzorem bezpieczeństwa2014-03-03

- Województwo Lubuskie jest wzorem dla innych – taką opinię wyraził wiceszef Obrony Cywilnej Kraju Piotr Kwiatkowski w odniesieniu do działań mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców regionu podejmowanych przez służby Wojewody Lubuskiego.  
Odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej2014-03-03

Odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej.  
Panny Wyklęte w Lubuskim Teatrze2014-03-03

W poniedziałek, 3 marca br. w Lubuskim Teatrze w ramach obchodów Roku Żołnierzy Wyklętych odbył się niezwykły koncert w ramach projektu Dariusza Malejonka „Panny Wyklęte”.  
Oddział urologii jak nowy2014-03-03

Gorzowski szpital doczekał się remontu Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej. Modernizacja kosztowała ok. 600 tys. zł.  
Gorzowskie Zakanale będzie bezpieczne2014-03-03

Mieszkańcy Zakanala doczekają się przebudowy Kanału Siedlickiego.  
Marszałek gościem Radia Gorzów2014-03-03

W poniedziałek, 3 marca br. marszałek Elżbieta Polak była gościem porannej rozmowy dnia na antenie Radia Gorzów.  
Przyjechał pijany na przesłuchanie2014-03-03

Wczoraj (2 marca) dzięki profesjonalnemu podejściu dyżurnego Komisariatu Policji w Gubinie doszło do ujawnienia nietrzeźwego kierowcy, który przyjechał samochodem do komisariatu na przesłuchanie.  

Powrót do góry strony

Wiadomości:

Ogłoszenia Drobne:
   Wydarzenia wkrótce w mieście :
- ''Kobieta w różnych odsłonach'' - recital aktorki Adrianny Góralskiej - Art Cafe 2015-09-18
- Zbigniew Wodecki - recital - Art Cafe 2015-09-25

więcej

 

Gorzowskie Firmy
Wiadomości z kraju - polityka, publicystyka ...
Rozrywka, Humor, Kabaret ...
Artykuły, Zdrowie i Uroda , Wywiady ...

^

Napisz do nas - Copyright 2001-2015 gorzow.com Google+